6 μήνες εθελοντισμός στη Γαλλία | 6 μήνες εθελοντισμός στη Γαλλία

6 μήνες εθελοντισμός στη Γαλλία


Title:  AïolEVS

Where:  Digne les Bains (France)

Duration: 6 months: 01/04/2018 – 30/09/2018

Thematic: Culture and leisure activities with children